Elaboració de l’estratègia
Fase de recerca

Fase de preparació

Abans de començar a mirar programes i convocatòries, és millor fer-nos almenys aquestes 3 preguntes:

Els meus objectius: què vull assolir amb un projecte europeu?
El meu valor afegit: què puc aportar a un projecte europeu?
Les meves capacitats: tinc els recursos necessaris per a implementar un projecte europeu?

Una bona manera de respondre-hi és fer un anàlisi SWOT (o FODA) centrat en la participació de la nostra organització en projectes europeus.

Sempre cal que tinguem en ment els nostres recursos humans i financers, decisius a l’hora de decidir si participar en un projecte o no.

ANÀLISI SWOT

BENEFICIÓS / INTERN

Fer un anàlisi SWOT consisteix en esbrinar quines serien les nostres fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces.

Les fortaleses ens ajudaran a definir el nostre valor afegit i les nostres capacitats.
Les oportunitats, debilitats i amenaces ens ajudaran a pensar en possibles objectius.

Fortaleses
(strengths)

Què és allò que fem molt bé?
Quins recursos podem explotar?

Oportunitats
(opportunities)

Quines oportunitats s’obren davant nostre?
Quines tendències podríem aprofitar?

ANÀLISI SWOT

Fer un anàlisi SWOT consisteix en esbrinar quines serien les nostres fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces.

Les fortaleses ens ajudaran a definir el nostre valor afegit i les nostres capacitats.
Les oportunitats, debilitats i amenaces ens ajudaran a pensar en possibles objectius.

BENEFICIÓS / INTERN

Fortaleses
(strengths)

Què és allò que fem molt bé?
Quins recursos podem explotar?

Oportunitats
(opportunities)

Quines oportunitats s’obren davant nostre?
Quines tendències podríem aprofitar?

PERJUDICIAL / INTERN

Què podem millorar?
Quins recursos ens manquen?

Debilitats (weaknesses)

Quins factors externs ens poden fer mal?

Amenaces (threats)

PERJUDICIAL / INTERN

Amenaces (threats)

Quins factors externs ens poden fer mal?

Debilitats (weaknesses)

Què podem millorar?
Quins recursos ens manquen?

RECURSOS HUMANS VS. RECURSOS FINANCERS

Tenim uns recursos humans suficients i adequats com per:
Tenim uns recursos financers suficients com per:

Formular & redactar la proposta?

Gestionar el Projecte
si surt seleccionat?

Compteu amb el recolzament
de: tots els altres departaments (finances, RRHH, comptabilitat, etc.) per la gestió administrativa i financera?

Viatjar a l’estranger per participar en Infodays o altres esdeveniments d’interès?

Superar possibles tensions de tresoreria durant la implementació?

Co-finançar el projecte?

Subcontractar expertesa externa per redactar la proposta?

Assegurem-nos que almenys una persona de l’equip té competència
en anglès per tal de comunicar-se amb els socis europeus

RECURSOS HUMANS VS. RECURSOS FINANCERS

Tenim uns recursos humans suficients i adequats com per:

Formular & redactar la proposta?

Compteu amb el recolzament de: tots els altres departaments (finances, RRHH, comptabilitat, etc.) per la gestió administrativa i financera?

Gestionar el Projecte si surt seleccionat?

Tenim uns recursos financers suficients com per:

Viatjar a l’estranger per participar en Infodays o altres esdeveniments d’interès?

Superar possibles tensions de tresoreria durant la implementació?

Co-finançar el projecte?

Subcontractar expertesa externa per redactar la proposta?

Assegurem-nos que almenys una persona de l’equip té competència
en anglès per tal de comunicar-se amb els socis europeus