Fase de preparació
Fase d’elaboració

Fase de recerca

Un cop haguem decidit que volem accedir a Fons Europeus, comença la fase de recerca per trobar el finançament més adequat per a la nostra idea de projecte.

PAS 1:
ANÀLISI DELS PROGRAMES MÉS RELLEVANTS
(I CONVOCATÒRIES ASSOCIADES)

Consultar Infodays

Molts Programes Europeus, en llançar una convocatòria, organitzen una jornada informativa o “Infoday” on es presenten:

Els objectius del Programa

Les especificitats i característiques de la convocatòria

Consells i suggeriments per presentar la millor candidatura possible

Sovint els Infodays proposen activitats de networking entre els assistents, per tal que es coneguin i explorin possibilitats de cooperació i de creació de nous projectes.

Publicacions de les convocatòries

Els Programes Europeus publiquen les convocatòries als seus llocs web, però habitualment intenten maximitzar-ne la difusió a través de les xarxes socials (especialment Twitter).

Lloc web

Xarxes socials

De manera general, cada Programa publica a començament d’any el seu Pla d’Acció Anual o “Anual Action Plan” incloent les dates provisionals de les convocatòries previstes durant els següents 12 mesos. Es pot descarregar al seu lloc web.

PAS 2:
ANÀLISI DELS TERMES DE LA CONVOCATÒRIA

Què cal mirar d’una convocatòria europea:

1

Les prioritats / temàtiques i els objectius per assolir

Comprovar que la nostra proposta encaixi perfectament amb els objectius i prioritats establerts en la convocatòria. Si hem de fer entrar la nostra idea amb calçador, millor desistir de presentar proposta.

2

Els requeriments
pels participants
i el consorci

Verificar que complirem amb tots els requisits d’elegibilitat (número mínim de socis, formes jurídiques admeses, número mínim de països europeus a incloure, etc.).

3

Les activitats

Comprovar que el tipus d’activitats finançables són pertinents per a nosaltres i per al nostre projecte.

4

El pressupost

Assegurar-nos que el pressupost estimat per a cada projecte encaixa amb les nostres ambicions i amb la mida del nostre projecte.

PAS 3:
DECISIÓ

PAS 3:
DECISIÓ

IDEA DE PROJECTE

A partir de les nostres respostes durant la fase de preparació i de l’anàlisi SWOT, seleccionem una o dues idees de projecte per a desenvolupar:

Seleccionar la idea adequada

Una Concept Note és un document d’1-2 pàgines amb una visió general del projecte. Conté:

Entregable en anglès